@SHOTBYRakiya Deck of Cards

Paper
Size

@SHOTBYRakiya Deck of Cards

  2.47" x 3.47"
Width, in 2.47
Height, in 3.47
Depth, in 0.01