SHOTBYRakiya White Text Drawstring Bag

Size

SHOTBYRakiya White Text Drawstring Bag

  14” x 13”
Width, in 13.00
Length, in 14.00