SHOTBYRakiya White Text Tote Bag

Size

SHOTBYRakiya White Text Tote Bag

  Small Medium Large
Height, in 12.99 16.02 17.99
Length, in 12.99 16.02 17.99
Width, in 0.31 0.31 0.31
Handle height, in 11.81 11.81 11.81
Handle width, in 1.00 1.00 1.00